ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ undersize là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 5 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

undersize

Phát âm

Xem phát âm undersize »

Ý nghĩa

* danh từ
  (nông nghiệp) thứ lọt qua sàng, thứ lọt qua rây

Xem thêm undersize »
Kết quả #2

undersize

Phát âm

Xem phát âm undersize »

Ý nghĩa

Undersize (adj) /ˈʌndərsaɪz/:- Nghĩa: Nhỏ hơn kích thước hoặc kích cỡ bình thường - Ví dụ: This shirt is undersize for me. (Chiếc áo này nhỏ hơn kích cỡ phù hợp với tôi.)

Xem thêm undersize »
Kết quả #3

undersize

Phát âm

Xem phát âm undersize »

Ý nghĩa

undersize: /ˈʌndərˌsaɪz/ (adj) - nhỏ hơn so với kích thước thông thường, quá nhỏ, chưa đủ cỡVí dụ: This T-shirt is undersize. (Chiếc áo phông này nhỏ hơn so với cỡ thông thường.)

Xem thêm undersize »
Kết quả #4

undersized /'ʌndə'saizd/

Phát âm

Xem phát âm undersized »

Ý nghĩa

tính từ


  thấp nhỏ (người)

Xem thêm undersized »
Kết quả #5

undersized

Phát âm

Xem phát âm undersized »

Ý nghĩa

Xem thêm undersized »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…