ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ undersells

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng undersells


undersell /'ʌndə'sel/

Phát âm


Ý nghĩa

ngoại động từ

undersold
  bán rẻ hơn (các cửa hàng khác)

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…