ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ underreckon

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng underreckon


underreckon /'ʌndə'reit/

Phát âm


Ý nghĩa

ngoại động từ


  tính hụt

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…