ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ underprop

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng underprop


underprop /,ʌndə'prɔp/

Phát âm


Ý nghĩa

ngoại động từ


  (kiến trúc) đỡ ở dưới

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…