ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ underprivileged là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 1 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

underprivileged /'ʌndə'privilidʤd/ (unprivileged) /'ʌn'privilidʤd/

Phát âm

Xem phát âm underprivileged »

Ý nghĩa

tính từ


  bị thiệt thòi về quyền lợi, không được hưởng quyền lợi như những người khác
  (thuộc) tầng lớp xã hội dưới

Xem thêm underprivileged »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…