ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ underplanting

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng underplanting


underplanting

Phát âm


Ý nghĩa

* danh từ
  (nông nghiệp) trồng thêm (cây)

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…