ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ underpaying

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng underpaying


underpay /'ʌndə'pei/

Phát âm


Ý nghĩa

ngoại động từ

underpaid
  trả lương thấp

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…