ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ underpay

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng underpay


underpay /'ʌndə'pei/

Phát âm


Ý nghĩa

ngoại động từ

underpaid
  trả lương thấp

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…