ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ underparts

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng underparts


underpart /'ʌndəpɑ:t/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  phần dưới
  (sân khấu) vai phụ

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…