ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ underpants

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng underpants


underpants

Phát âm


Ý nghĩa

* danh từ, pl
  quần đùi, quần lót (quần ngắn của đàn ông, con trai)

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…