ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ undermine

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng undermine


undermine /,ʌndə'main/

Phát âm


Ý nghĩa

ngoại động từ


  đào dưới chân; xói mòn chân
  làm hao mòn, phá ngầm, phá hoại, đục khoét
to undermine the health of... → làm hao mòn sức khoẻ của...
to undermine somebody's reputation → làm hại thanh danh của ai

Các câu ví dụ:

1. If that kind of thinking continues to exist in this fight against the pandemic, it would undermine economic recovery and human resilience.

Nghĩa của câu:

Nếu kiểu suy nghĩ đó tiếp tục tồn tại trong cuộc chiến chống lại đại dịch này, nó sẽ làm suy yếu sự phục hồi kinh tế và khả năng phục hồi của con người.


2. However, challenges remain for Vietnam as international trade tensions could undermine the export momentum of the country, which has a large share of trade relative to the size of its economy, it warned.

Nghĩa của câu:

Tuy nhiên, thách thức vẫn còn đối với Việt Nam khi căng thẳng thương mại quốc tế có thể làm suy yếu động lực xuất khẩu của đất nước, quốc gia có tỷ trọng thương mại lớn so với quy mô nền kinh tế, nó cảnh báo.


3. "A drawn out or deteriorating trade conflict between the People’s Republic of China and the United States could undermine investment and growth in developing Asia," Yasuyuki Sawada, ADB’s chief economist, said in a statement.


4. President Tayyip Erdogan, in a video message to the nation, cast the attack as an attempt to undermine NATO-member Turkey's relations with Russia - ties long tested by the war in Syria.


5. Newspaper reports said Trump's lawyers are reviewing ways to limit or undermine the special counsel.


Xem tất cả câu ví dụ về undermine /,ʌndə'main/

Tin tức liên quan

 Undermine rice and we might pay a heavy price
perspectives 17/03/2021

Undermine rice and we might pay a heavy price

perspectives | 7160898

It's not quality vs quantity, but quality and quantity. Cutting rice production could put our food security at risk.

 Pence accuses China of
world 17/03/2021

Pence accuses China of 'malign' campaign to undermine Trump

world | 23560880

U.S. Vice President Mike Pence accuses China Thursday of “malign” efforts to undermine President Donald Trump ahead of next month’s congressional elections.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…