ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ undermeaning

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng undermeaning


undermeaning

Phát âm


Ý nghĩa

* danh từ
  ý nghĩa kín đáo; hàm ý

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…