ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ underlying

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng underlying


underlying /,ʌndə'laiiɳ/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  nằm dưới, dưới
  (nghĩa bóng) cơ bản, cơ sở
underlying principles → những nguyên lý cơ bản

Các câu ví dụ:

1.  The returnees included people in difficulties, children under 18, the elderly, the sick, those with underlying conditions, pregnant women, overseas workers whose visas had expired and students who had completed their studies in Japan.


2. All of the 13 deaths so far have been of patients with underlying conditions like kidney failure, heart failure, cancer, and hypertension.


Xem tất cả câu ví dụ về underlying /,ʌndə'laiiɳ/

Tin tức liên quan

 Two more Covid-19 patients die, death toll rises to 13
news 27/03/2021

Two more Covid-19 patients die, death toll rises to 13

news | 120806150

Two women diagnosed with Covid-19, both with underlying morbidities, died on Monday morning, taking Vietnam’s death toll to 13.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…