ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ underlet

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng underlet


underlet /'ʌndə'let/

Phát âm


Ý nghĩa

ngoại động từ

underlet
  cho thuê lại
  cho thuê với giá quá thấp

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…