ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ underlayers là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 1 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

underlayer

Phát âm

Xem phát âm underlayers »

Ý nghĩa

* danh từ
  lớp lót, tầng lót

Xem thêm underlayers »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…