ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ Underidentification

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng Underidentification


Underidentification

Phát âm


Ý nghĩa

  (Econ) Sự chưa đủ để nhận dạng.
+ Được xem như không được nhận dạng. Xem IDENTIFICATION PROBLEM.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…