ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ underground

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng underground


underground /'ʌndəgraund/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  dưới đất, ngầm
underground railway → xe điện ngầm
  (nghĩa bóng) kín, bí mật
underground movement → phong trào bí mật
* phó từ
  dưới đất, ngầm
  kín, bí mật

danh từ


  khoảng dưới mặt đất
to rise from underground → từ dưới đất mọc lên, từ dưới đất nổi lên
  xe điện ngầm, mêtrô
  (nghĩa bóng) sự kháng cự bí mật, sự chống đối ngầm; phong trào bí mật

Các câu ví dụ:

1. It comprises at least 150 individual caves, a dense subterranean jungle and several underground rivers.

Nghĩa của câu:

Nó bao gồm ít nhất 150 hang động riêng lẻ, một khu rừng rậm dưới lòng đất và một số con sông ngầm.


2. To reduce subsidence in the southern city, Trung and his research team said authorities should halt the urbanization of low-lying, weak land, in addition to limiting the construction of new underground water projects.

Nghĩa của câu:

Để giảm tình trạng sụt lún ở khu vực phía Nam thành phố, ông Trung và nhóm nghiên cứu cho rằng chính quyền nên tạm dừng quá trình đô thị hóa các vùng đất trũng, yếu, bên cạnh việc hạn chế xây dựng các công trình nước ngầm mới.


3. The GSO describes the informal economy as underground activities aimed at evading tax, illegal activities, informal activities, production for self-consumption, and other undocumented activities.


4. Sixty-six miners were rescued but 21 were trapped underground, reports reported.


5. She developed an passion for hip-hop when she was 14 and started to perform one year later, quickly gaining a reputation in underground hip-hop scene.


Xem tất cả câu ví dụ về underground /'ʌndəgraund/

Tin tức liên quan

 Saigon underground parking project delayed further over planning overlap
news 21/03/2021

Saigon underground parking project delayed further over planning overlap

news | 30376167

A decade after the project was approved, an underground parking lot in HCMC downtown remains bogged down in disagreements between authorities and the investor.

 Saigon plans $292 million underground shopping complex
news 21/03/2021

Saigon plans $292 million underground shopping complex

news | 30386159

A VND6.4 trillion ($292 million) underground shopping complex near the iconic Ben Thanh Market is scheduled to begin operations in 2021.

 HCMC revives delayed downtown underground parking project
business 21/03/2021

HCMC revives delayed downtown underground parking project

companies | 30396159

HCMC has revived a District 1 underground parking project nine years after its construction was originally scheduled to begin.

 Hanoi approves $77 million underground parking lot
business 21/03/2021

Hanoi approves $77 million underground parking lot

companies | 30406152

A $77-million underground parking lot is expected to be built under Thu Le Park in the west of Hanoi by the end of 2020.

 Saigon
news 21/03/2021

Saigon's biggest underground sewer digs deep

news | 30416167

A $86-million sewer under construction will run for eight kilometers, relaying wastewater directly to a treatment plant.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…