ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ undergraduate

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng undergraduate


undergraduate /,ʌndə'grædjuit/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  học sinh đại học chưa tốt nghiệp

Các câu ví dụ:

1. After learning about IT expert Nguyen Cong Hung, suffering from congenital muscular dystrophy, Djrueng decided to enroll in an undergraduate program in computer science at the University of Danang.


2. Education officials from Vietnam are in Finland to learn about the Scandinavian country's education programs from elementary to undergraduate level.


Xem tất cả câu ví dụ về undergraduate /,ʌndə'grædjuit/

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…