ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ undergone

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng undergone


undergone /,ʌndə'gou/

Phát âm


Ý nghĩa

ngoại động từ

underwent; undergone
  chịu, bị, trải qua
to undergo a great change → bị thay đổi lớn
to undergo hard trials → chịu đựng những thử thách gay go

Các câu ví dụ:

1. The alcohol control bill was first presented to the National Assembly at the end of 2018 and has undergone two rounds of discussion.


2. The observational study involved 826 patients who had undergone treatment for stage III colon cancer, typically including surgery and chemotherapy.


Xem tất cả câu ví dụ về undergone /,ʌndə'gou/

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…