ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ undergird

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng undergird


undergird

Phát âm


Ý nghĩa

* ngoại động từ
  đỡ ở phía trước
  củng cố; ủng hộ

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…