ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ underestimations

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng underestimations


underestimation /'ʌndər,esti'meiʃn/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  sự đánh giá thấp

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…