ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ underestimate

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng underestimate


underestimate /'ʌndər'estimeit/

Phát âm


Ý nghĩa

ngoại động từ


  đánh giá thấp

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…