ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ underdose

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng underdose


underdose /'ʌndədous/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  liều lượng không đủ

ngoại động từ


  cho liều lượng thiếu

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…