ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ underdone là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 3 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

underdone /'ʌndə'dʌn/

Phát âm

Xem phát âm underdone »

Ý nghĩa

* động tính từ quá khứ của underdo

tính từ


  chưa chín (thức ăn)
  nửa sống nửa chín (thịt)

Xem thêm underdone »
Kết quả #2

underdone

Phát âm

Xem phát âm underdone »

Ý nghĩa

underdone /ˌʌndərˈdʌn/ (adj.): chưa chín, chưa nấu kỹ, chưa chín đến độ muốn ăn đượcVí dụ: The steak was underdone, so I sent it back to the kitchen to be cooked more. (Thịt bò còn chưa chín, vì vậy tôi gửi nó trở lại nhà bếp để nấu thêm.)

Xem thêm underdone »
Kết quả #3

underdone

Phát âm

Xem phát âm underdone »

Ý nghĩa

Underdone (adj) /ʌndəˈdʌn/ có nghĩa là chưa chín hoặc chưa nấu kỹ.Ví dụ: The meat was underdone and still pink in the middle. (Thịt vẫn còn chín chưa kỹ và vẫn còn màu hồng giữa).Phiên âm: /ʌndəˈdʌn/

Xem thêm underdone »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…