ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ underdogs

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng underdogs


underdog /'ʌndədɔg/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  chó bị thua (khi cắn nhau); người bị thua (trong cuộc đấu vật)
  người bị thu thiệt; người bị áp bức

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…