ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ underdevelopment là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 2 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

Underdevelopment

Phát âm

Xem phát âm Underdevelopment »

Ý nghĩa

  (Econ) Sự chậm phát triển.
+ Xem DEVELOPING COUNTRIES.

Xem thêm Underdevelopment »
Kết quả #2

underdevelopment

Phát âm

Xem phát âm underdevelopment »

Ý nghĩa

  xem underdeveloped

Xem thêm underdevelopment »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…