ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ underclass

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng underclass


underclass

Phát âm


Ý nghĩa

* danh từ (thường) số nhiều
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) sinh năm thứ nhất hoặc năm thứ hai

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…