ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ undercapitalizes

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng undercapitalizes


undercapitalize

Phát âm


Ý nghĩa

  Cách viết khác : undercapitalise

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…