ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ underbrush là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 2 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

underbrush /'ʌndəbrʌʃ/ (underwood) /'ʌndəwud/

Phát âm

Xem phát âm underbrush »

Ý nghĩa

danh từ


  bụi cây thấp; tầng cây thấp (trong rừng) ((cũng) underwood)

Xem thêm underbrush »
Kết quả #2

underbrushes

Phát âm

Xem phát âm underbrushes »

Ý nghĩa

Xem thêm underbrushes »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…