ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ underbellies

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng underbellies


underbelly

Phát âm


Ý nghĩa

* danh từ
  dưới bụng, mặt dưới của cơ thể con vật (thịt lợn )
  chỗ yếu, khu vực (vùng ) dễ bị tấn công

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…