ex. Game, Music, Video, Photography

The submarine was en route from Ushuaia, the southernmost city in the world, to Mar del Plata, about 400 kilometers (250 miles) south of Buenos Aires, when it reported a power failure shortly before disappearing.

Ví dụ, các bài viết liên quan đến từ sub. Các từ vựng liên quan đến từ vựng trong câu ví dụ.


Câu ví dụ:

The submarine was en route from Ushuaia, the southernmost city in the world, to Mar del Plata, about 400 kilometers (250 miles) south of Buenos Aires, when it reported a power failure shortly before disappearing.

Nghĩa của câu:

sub


Ý nghĩa

@sub /sʌb/
* danh từ
- (thông tục) người cấp dưới
- tàu ngầm
- sự mua báo dài hạn
- sự thay thế; người thay thế
* nội động từ
- (thông tục) đại diện (cho ai), thay thế (cho ai)

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…