ex. Game, Music, Video, Photography

The report was based on an analysis of 5,554 mobile data plans in 228 countries and territories to compare the cost for 1GB of mobile data across the world.

Ví dụ, các bài viết liên quan đến từ mobile. Các từ vựng liên quan đến từ vựng trong câu ví dụ.


Câu ví dụ:

The report was based on an analysis of 5,554 mobile data plans in 228 countries and territories to compare the cost for 1GB of mobile data across the world.

Nghĩa của câu:

Báo cáo dựa trên phân tích 5.554 gói dữ liệu di động tại 228 quốc gia và vùng lãnh thổ để so sánh chi phí cho 1GB dữ liệu di động trên toàn thế giới.

mobile


Ý nghĩa

@mobile /'moubail/
* tính từ
- chuyển động, di động; lưu động
- hay thay đổi, dễ biến đổi, biến đổi nhanh
=mobile features+ nét mặt dễ biến đổi

@mobile
- di động, lưu động

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…