ex. Game, Music, Video, Photography

" The record label said the music icon, who is still one of the biggest concert draws in the world, was "currently working on a new studio album," without offering further details.

Ví dụ, các bài viết liên quan đến từ album. Các từ vựng liên quan đến từ vựng trong câu ví dụ.


Câu ví dụ:

" The record label said the music icon, who is still one of the biggest concert draws in the world, was "currently working on a new studio album," without offering further details.

Nghĩa của câu:

"Hãng thu âm cho biết biểu tượng âm nhạc, người vẫn là một trong những nghệ sĩ thu hút nhiều buổi hòa nhạc nhất trên thế giới," hiện đang làm việc cho một album phòng thu mới ", mà không cung cấp thêm chi tiết.

album


Ý nghĩa

@album /'ælbəm/
* danh từ
- tập ảnh, quyển anbom

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…