ex. Game, Music, Video, Photography

The hiring move adds credence to reports that Apple may increase its outsourcing operations for Vietnam.

Ví dụ, các bài viết liên quan đến từ apple. Các từ vựng liên quan đến từ vựng trong câu ví dụ.


Câu ví dụ:

The hiring move adds credence to reports that apple may increase its outsourcing operations for Vietnam.

Nghĩa của câu:

apple


Ý nghĩa

@apple /'æpl/
* danh từ
- quả táo
!Adam's apple
- (xem) Adam
!apple of discord
- mối bất hoà
!apple of the eye
- đồng tử, con ngươi
- vật quí báu phải giữ gìn nhất
!the apple of Sodom; Dead Sea apple
- quả táo trông mã ngoài thì đẹp nhưng trong đã thối
- (nghĩa bóng) thành tích bề ngoài, thành tích giả tạo
!the rotten apple injures its neighbours
- (tục ngữ) con sâu bỏ rầu nồi canh

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…