ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ ten

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng ten


ten /ten/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  mười, chục
to be ten → lên mười (tuổi)

danh từ


  số mười
  nhóm mười, bộ mười
in tens → từng mười, từng bộ mười
  quân bài mười
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) tờ mười đô la
the upper ten
  tầng lớp quý tộc

Các câu ví dụ:

1. Most of the surveyed Gen X employees have seniority and experience, over half of them have been at their current company for five years or more and eight out of ten are at the level of manager or upward.

Nghĩa của câu:

Hầu hết các nhân viên Gen X được khảo sát đều có thâm niên và kinh nghiệm, hơn một nửa trong số họ đã làm việc tại công ty hiện tại của họ từ năm năm trở lên và tám trong số mười người ở cấp quản lý trở lên.


2. The latest cases are two women and ten men aged between 24 and 53, quarantined upon arrival.


3. ten large coal-fired power projects with a total capacity of 7,000 MW have been scheduled to operate during this period, but all of them will not be on time this year.


4. Eight out of ten respondents are willing to subscribe to new streaming services for more content, 41 percent by canceling their existing subscription and 43 percent in addition to their current services.


5. ten boys and girls each were chosen to represent the Jr.


Xem tất cả câu ví dụ về ten /ten/

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…