ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ ss

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng ss


ss

Phát âm


Ý nghĩa

* (viết tắt)
  các Thánh (Saints)
  tàu thủy chạy bằng hơi nước (steamship)

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…