ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ skills

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng skills


skill /skil/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  sự khéo léo, sự khéo tay, sự tinh xảo; kỹ năng, kỹ xảo

nội động từ


  (từ cổ,nghĩa cổ) đáng kể, thành vấn đề
it skills not → không đáng kể, không thành vấn đề

Các câu ví dụ:

1. He was taught by teachers to wash clothes and other life skills.

Nghĩa của câu:

Anh được các cô giáo dạy cách giặt quần áo và các kỹ năng sống khác.


2. Another reason for the mistreatment of senior citizens is the lack of knowledge and skills related to elderly care.

Nghĩa của câu:

Một nguyên nhân khác dẫn đến tình trạng người cao tuổi bị ngược đãi là do thiếu kiến thức và kỹ năng liên quan đến chăm sóc người cao tuổi.


3. The judges described Nghia as an architect who is putting sustainable architecture on the map by combining local materials and traditional skills with 21st century designs.


4. Robots that can diagnose diseases, play badminton and wow audiences with their musical skills are among the machines being exhibited in Beijing, offering a glimpse of an automated future.


5. Seventy percent of businesses would focus on re-educating and training their workforce in new skills needed on the job, said the survey.


Xem tất cả câu ví dụ về skill /skil/

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…