ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ sic

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng sic


sic /sik/

Phát âm


Ý nghĩa

* phó từ
  đúng như nguyên văn ((thường) viết trong ngoặc đơn bên một câu trích dẫn tuy có chứa đựng sai sót hoặc vô lý nhưng vẫn được sao đúng nguyên văn)

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…