ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ SIC

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng SIC


SIC

Phát âm


Ý nghĩa

  (Econ) Phân loại nghành chuẩn.
+ Xem STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…