ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ si

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng si


si /si:/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  (âm nhạc) xi

Các câu ví dụ:

1. si), through a local unit, emerged as the only bidder keen to buy all shares on offer of Vietnam’s top brewer Sabeco SAB.


2. Nguyen si Dung, former deputy head of the National Assembly Office, said a post Covid recovery process should be initiated with "ideological agreement and careful preparation in multiple aspects.


Xem tất cả câu ví dụ về si /si:/

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…