ex. Game, Music, Video, Photography

She envisioned a normal, happy life together, until her daughter dropped a bomb.

Ví dụ, các bài viết liên quan đến từ t. Các từ vựng liên quan đến từ vựng trong câu ví dụ.


Câu ví dụ:

She envisioned a normal, happy life together, until her daughter dropped a bomb.

Nghĩa của câu:

t


Ý nghĩa

@t /ti:/
* danh từ, số nhiều Ts, T's
- T, t
- vật hình T
!to a T
- hoàn toàn; đúng, chính xác
=that is the to a t+ chính hắn
!to cross the T's
- đánh dấu ngang chữ t; (nghĩa bóng) tỏ ra chính xác từng li từng tí
- nhấn mạnh vào một điểm

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…