ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ sc

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng sc


sc

Phát âm


Ý nghĩa

* (viết tắt)
  (Sc) cảnh (scene)
  đó là (tiếng Latinh scilicet)

Các câu ví dụ:

1. The 2,000-square-meter store will be in sc VivoCity shopping center in District 7.


2. Hau moved to sc Heerenveen from Hanoi FC on a 1-year loan for $1.


3. Hau joined Dutch club sc Heerenveen in September 2019, becoming the second Vietnamese player to play in Europe after Nguyen Cong Phuong went to Belgium a few months earlier.


Xem tất cả câu ví dụ về sc

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…