ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ rux

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng rux


rux /rʌks/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


 (ngôn ngữ nhà trường), (từ lóng) cơn giận dữ

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…