ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ rice là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 19 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

rice /rais/

Phát âm

Xem phát âm rice »

Ý nghĩa

danh từ


  lúa; gạo; cơm
rough rice → lúa chưa xay
husked rice → lúa xay rồi
ground rice → bột gạo
  cây lúa
summer rice → lúa chiêm
winter rice → lúa mùa

Xem thêm rice »
Kết quả #2

rice-bird /'raisbə:d/

Phát âm

Xem phát âm rice-bird »

Ý nghĩa

danh từ


  (động vật học) chim sẻ Gia va

Xem thêm rice-bird »
Kết quả #3

rice-field /'raisfi:ld/ (rice-paddies) /'rais,pædiz/ (rice-swamp) /'raiswɔmp/

Phát âm

Xem phát âm rice-field »

Ý nghĩa

 paddies) /'rais,pædiz/ (rice swamp) /'raiswɔmp/

danh từ


  bông lúa

Xem thêm rice-field »
Kết quả #4

rice-mill /'raismil/

Phát âm

Xem phát âm rice-mill »

Ý nghĩa

danh từ


  nhà máy xay (gạo)

Xem thêm rice-mill »
Kết quả #5

rice-paddies /'raisfi:ld/ (rice-paddies) /'rais,pædiz/ (rice-swamp) /'raiswɔmp/

Phát âm

Xem phát âm rice-paddies »

Ý nghĩa

 paddies) /'rais,pædiz/ (rice swamp) /'raiswɔmp/

danh từ


  bông lúa

Xem thêm rice-paddies »
Kết quả #6

rice-paper /'rais,peipə/

Phát âm

Xem phát âm rice-paper »

Ý nghĩa

danh từ


  giấy thông thảo (Trung quốc)

Xem thêm rice-paper »
Kết quả #7

rice-pudding /'rais'pudiɳ/

Phát âm

Xem phát âm rice-pudding »

Ý nghĩa

danh từ


  Puđinh gạo

Xem thêm rice-pudding »
Kết quả #8

rice-swamp /'raisfi:ld/ (rice-paddies) /'rais,pædiz/ (rice-swamp) /'raiswɔmp/

Phát âm

Xem phát âm rice-swamp »

Ý nghĩa

 paddies) /'rais,pædiz/ (rice swamp) /'raiswɔmp/

danh từ


  bông lúa

Xem thêm rice-swamp »
Kết quả #9

rice-wine /'raiswain/

Phát âm

Xem phát âm rice-wine »

Ý nghĩa

danh từ


  rượu xakê

Xem thêm rice-wine »
Kết quả #10

ricebirds

Phát âm

Xem phát âm ricebirds »

Ý nghĩa

Ricebirds (n) /ˈraɪsˌbɜrdz/ là loài chim chích sinh sống chủ yếu trên các vùng đồng ruộng thường xuyên trồng lúa ở khu vực Nam Á và Đông Nam Á. Chúng được đặc biệt biết đến nhờ khả năng ăn trộm hạt lúa và gần như không thể bị bắt trong các mũi điều tra phát hiện nguyên nhân gây hại cho nông nghiệp.

Xem thêm ricebirds »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…