ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ rice-paper

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng rice-paper


rice-paper /'rais,peipə/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  giấy thông thảo (Trung quốc)

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…