ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ rice-paddies

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng rice-paddies


rice-paddies /'raisfi:ld/ (rice-paddies) /'rais,pædiz/ (rice-swamp) /'raiswɔmp/

Phát âm


Ý nghĩa

 paddies) /'rais,pædiz/ (rice swamp) /'raiswɔmp/

danh từ


  bông lúa

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…