ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ rice-bird

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng rice-bird


rice-bird /'raisbə:d/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  (động vật học) chim sẻ Gia va

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…