ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ reserve

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng reserve


reserve /ri'zə:v/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  sự dự trữ; vật dự trữ
the gold reserve → số vàng dự trữ
in reserve → để dự trữ
to keep in reserve → dự trữ
  (quân sự) ((thường) số nhiều) quân dự bị, lực lượng dự trữ
  (thể dục,thể thao) đấu thủ dự bị
  sự hạn chế; giới hạn; sự dè dặt
with all reserve; with all proper reserves → với tất cả những sự dè dặt
to accept without reserve → thừa nhận hoàn toàn
  tính dè dặt; sự kín đáo; sự giữ gìn
  thái độ lạnh nhạt, sự lânh đạm
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) khu đất dành riêng (để làm việc gì)

ngoại động từ


  để dành, dự trữ
to reserve some money for later use → dự trữ một ít tiền để dùng sau này
  dành trước, giữ trước
to reserve a seat at the theatre → dành trước một ghế ở rạp hát
  dành riêng
  (pháp lý) bảo lưu

@reserve
  dự trữ // kho dự trữ

Các câu ví dụ:

1. borrowing costs eased ahead of Federal reserve Chairman Jerome Powell's highly-anticipated first congressional testimony later in the day.


2. They will be taken to the Dong Nai Culture and Nature reserve in Dong Nai Province near Ho Chi Minh City.


3. The People's Bank of China said on its website that it would cut the reserve requirement ratio by 50 basis points for all banks, taking the ratio to 17 percent for the country's biggest lenders.


4. UNESCO recognized the wetlands a world biosphere reserve in 2010.


5. However, Da Nang has yet to approve a plan to conserve and sustainably develop a nature reserve on the peninsula, a government inspector said after nearly two years of review.


Xem tất cả câu ví dụ về reserve /ri'zə:v/

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…