ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ ram

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng ram


ram /ræm/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  cừu đực (chưa thiến)
  (hàng hải) mũi nhọn (của tàu chiến để đâm thủng hông tàu địch); tàu chiến có mũi nhọn
  (kỹ thuật) đấm nện; búa đóng cọc, búa đập, búa thuỷ động
  sức nện của búa đóng cọc
  pittông (của bơm đẩy)
  (kỹ thuật) máy đẩy cốc (luyện kim)
  (the ram) (thiên văn học) chòm sao Bạch dương

ngoại động từ


  nện (đất...)
  đóng cọc
  nạp (súng) đầy đạn
  nhét vào, nhồi vào, ấn chặt vào
to ram one's clothes into a bag → nhét quần áo vào một cái túi
  (hàng hải) đâm thủng (một tàu khác) bằng mũi nhọn
  đụng, đâm vào
to ram one's head against the wall → đụng đầu vào tường
to ram an argument home
  câi lý đến cùng; cố gắng thuyết phục
to ram something down someone's throat
  (xem) throat

Các câu ví dụ:

1. Addressing a joint press conference Tuesday along with visiting Indian President ram Nath Kovind, he said Vietnam greatly values India’s continued implementation of a $100 million credit line to build 12 high-speed patrol vessels for Vietnam.


Xem tất cả câu ví dụ về ram /ræm/

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…