ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ po

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng po


po /pou/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ

, số nhiều pos /pouz/
  muấy áu át[poutʃ]

ngoại động từ


  bỏ vô chần nước sôi; chần nước sôi (trứng)

ngoại động từ


  (+ into) thọc, đâm (gậy, ngón tay... vào cái gì)
  giẫm nát (cỏ...); giẫm lầy (đất...) (ngựa...)
  săn trộm, câu trộm
to po hares → săn trộm thỏ rừng
  xâm phạm (tài sản người khác)
  (thể dục,thể thao) đánh (bóng quần vợt) lấn phần sân đồng đội
  dở ngón ăn gian để đạt (thắng lợi trong cuộc đua...)

nội động từ


  bị giẫm lầy (đất)
  săn trộm, câu trộm (ở khu vực cấm...)
  xâm phạm
to po on a neighbour's land → xâm phạm đất đai của người bên cạnh
  (thể dục,thể thao) đánh bóng lấn phần sân đồng đội (quần vợt)
  dở ngón ăn gian (trong cuộc chạy đua...)

Các câu ví dụ:

1. Legend holds that the goddess Yan po Nagar was sent from heaven to instruct the Champa how to develop agriculture, the kingdom's main foundation.

Nghĩa của câu:

Truyền thuyết kể rằng nữ thần Yan Po Nagar được phái đến từ thiên đường để hướng dẫn người Champa cách phát triển nông nghiệp, nền tảng chính của vương quốc.


2. po Nagar Temple in Nha Trang, Khanh Hoa Province.

Nghĩa của câu:

Đền Po Nagar ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


3. po Nagar Temple historically consisted of three levels, the lowest entrance level having disappeared.

Nghĩa của câu:

Về lịch sử, đền Po Nagar bao gồm ba cấp, cấp vào thấp nhất đã biến mất.


4. Decorations include ornate terracotta statues that portray the goddess Yan po Nagar, the god Tenexa, fairies, along with deer, golden geese, and lions.

Nghĩa của câu:

Các đồ trang trí bao gồm các bức tượng đất nung được trang trí công phu khắc họa nữ thần Yan Po Nagar, thần Tenexa, các nàng tiên, cùng với hươu, ngỗng vàng và sư tử.


5. The main tower, at 23 meters in height, is dedicated to the goddess Yan po Nagar, and includes four storeys covered in statues depicting the goddess and animals.

Nghĩa của câu:

Tháp chính, cao 23 mét, được thờ nữ thần Yan Po Nagar, và bao gồm bốn tầng được bao phủ bởi các bức tượng mô tả nữ thần và các loài động vật.


Xem tất cả câu ví dụ về po /pou/

Tin tức liên quan

 Conquering Po Ma Lung proves peak feat
travel 20/03/2021

Conquering Po Ma Lung proves peak feat

places | 16794786

Po Ma Lung in Lai Chau Province, one of Vietnam’s top 10 highest mountains, attracts scores of climbers with its challenging route.

 Vietnam temple Po Nagar pinnacle of Champa splendor
travel 23/03/2021

Vietnam temple Po Nagar pinnacle of Champa splendor

places | 67614799

Po Nagar Temple, built during the 8th-13th centuries in Nha Trang, is an architectural work of art typical of Cham ethnic aesthetics.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…